അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

Voters List

Community Kitchen

Food Details

Voters List 2020

https://drive.google.com/open?id=1LOtJqeHogsmdFxGDj9HQdBsyxDxnXWm1

ബെനിഫിഷറി ലിസ്റ്റ്

benificiary-list6

Budget 2019-2020

budget-2019-201

budget-note

budget-speech

gender-budget

performance-budget-1

Beneficiary List 2018-19

https://drive.google.com/open?id=0BygHsepXCW36ZmlobTNNUFJSNDA

വാര്‍ഷികധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

AFS 2017-18

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

പൌരാവകാശ രേഖ

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

budget-18-19

budget-abstract

budget-note

budget-speech

gender-budget

performance-budget

Annual Plan 2018-19

padhathirekha-2018plan-18-19-finalപദ്ധതി രേഖ 2018-19

Older Entries »