കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -2017-18, 2018-19 വർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

audit-report-2017-18

audit-report-2018-19

കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2018-19 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക

al_2018-2019_710

ie_2018-2019_710

rp_2018-2019_710

rptb1schedule-07128278312737315

rptbalancesheet-07010447047843396

rptbalancesheetschedule-07268442158444441

rptcashbooksummary-05944460936855144

rptcashflow-003732804307748372

rptieschedules-020690084576403178

rptincomeandexpenditure-05278357811672595

rptincomeandexpenditure-052783578116725951

rptledgertrialbalance-07765961721273128

rptrp-07471510874867626

കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് - 2017-18 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

al_2017-2018_710-1

ie_2017-2018_710

rp_2017-2018_710-1

rptb1schedule-07170793542849538

rptbalancesheet-0882073813947177

rptcashflow-08027923297274364

rptbalancesheetschedule-09167646360979044

rptieschedules-09587276859185863

rptincomeandexpenditure-01177591840233283

rptledgertrialbalance-0048358246203137445

rptrp-0445939204521678

rptrpschedules-06349722741867133

കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -2017, 2018 വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

annul-report-2017

annual_report-2018-19-5

കരട് വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്

election-letter-karad

കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2020-21 ബജറ്റ്

budjet-2020-21

karassery-budget-2020-21

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ മെറ്റീരിയല്‍ വര്‍ക്കുകളുടെ ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

tender-06012020

കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

സുഫലം

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം

വാഴകൃഷി

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം വനിത

മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി

പാല്‍ സബ്സിഡി

തെങ്ങിന് വളം

കുറ്റിക്കുരുമുളക്

കമുകിന് തുരിശ് കുമ്മായം

കട്ടില്‍.എസ്.സി

എസ്.ടി വയറിംഗ്

Receipt and payment

rptrp

കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

tender-notice-