ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ (പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം)
ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 ബി.രേഖ സെക്രട്ടറി
2 പി.ഹരി അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 രാജേന്ദ്രന്‍.പി.കെ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 സുധീര്‍.എസ് അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 ഹരുണ്‍ലാല്‍.എസ് യു. ഡി ക്ലര്‍ക്ക്
6 സാബിറ.ബി യു.ഡി ക്ലര്‍ക്ക്
7 രതീഷ്.എന്‍.എസ് എല്‍.ഡി ക്ലര്‍ക്ക്
8 അജയ്കുമാര്‍.സി എല്‍.ഡി ക്ലര്‍ക്ക്
9 സൌമ്യ.ടി എല്‍.ഡി ക്ലര്‍ക്ക്
10 മനു.പി എല്‍.ഡി ക്ലര്‍ക്ക്
11 എല്‍.ഡി ക്ലര്‍ക്ക്