ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

beni-list-2018-19-fainal12

പ്രസിഡന്‍റ്

പ്രസിഡന്‍റ്- സിന്ധു മാവറ


ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - 2015-16

വീട് പുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍)))

വീട് പുനരുദ്ധാരണം വനിത

ജവഹര്‍ ഭവന പദ്ധതി   വനിത

വനിതകള്‍ക്ക്  പച്ചക്കറി ഗ്രോബാഗ് വിതരണം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക്  സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്(എസ്.സി.പി)

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക്  സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്(ജനറല്‍)
പെന്‍ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍

പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

കപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വോട്ടര്‍പട്ടിക

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

ഗൂണഭോകൃൃത ലിസ്ത്

Veedu Punaruthaaranam SC 1

Veedu Punaruthaaranam SC 2

Veedu Punaruthaaranam SC 3

Veedu Punaruthaaranam SC 4

Veedu Punaruthaaranam SC 5

Veedu Punaruthaaranam SC 6

Veedu Punaruthaaranam SC 7

Veedu Punaruthaaranam SC 8

Toilet Construction  1

Toilet Construction 2

Toilet Construction 3

Toilet Construction 4

Toilet Construction 5

Toilet Construction 6

Toilet Construction 7

Veedu Punaruthaaranam General 1

Veedu Punaruthaaranam General 2

Veedu Punaruthaaranam General 3

Veedu Punaruthaaranam General 4

Veedu Punaruthaaranam General 5

Veedu Punaruthaaranam General 6

Veedu Punaruthaaranam General 7

Veedu Punaruthaaranam General 8

Veedu Punaruthaaranam General 9

Paddy Cultivation Kooli Subsidy 1

Paddy Cultivation Kooli Subsidy 2

Paddy Cultivation Kooli Subsidy 3

Paddy Cultivation Kooli Subsidy 4

Paddy Cultivation Kooli Subsidy 5

Paddy Cultivation Kooli Subsidy 6

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Read the rest of this entry »