2020-21 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2020-21 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്benilisf2020-21

2017-18,2018-19 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

2017-18,2018-19 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

asset-and-liability17-18

income-and-expenditure17-18

receipt-and-payment17-18

asset-and-liability18-19

receipt-and-payment18-19

income-and-expenditure18-191

2017-18 ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

കപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ഭരണ aims-auditrprt17-18റിപ്പോര്‍ട്ട്

കപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍-ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

കപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

communitykitchenbeneficiarylist3

കപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

കപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20beni-list-2019-20ph-fainal1

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

കപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് admistrative_report1

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

beni-list-2018-19-fainal12

പ്രസിഡന്‍റ്

പ്രസിഡന്‍റ്- സിന്ധു മാവറ


ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - 2015-16

വീട് പുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍)))

വീട് പുനരുദ്ധാരണം വനിത

ജവഹര്‍ ഭവന പദ്ധതി   വനിത

വനിതകള്‍ക്ക്  പച്ചക്കറി ഗ്രോബാഗ് വിതരണം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക്  സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്(എസ്.സി.പി)

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക്  സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്(ജനറല്‍)
പെന്‍ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍

പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍