പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ഇടുക്കി
ബ്ലോക്ക്

:

ദേവികുളം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

116.29ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13

ജനസംഖ്യ

:

10265
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

5272
സ്ത്രീകള്‍

:

4993
ജനസാന്ദ്രത

:

88
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

947
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

71
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

78
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

64
Source : Census data 2001