പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്     

:

തളിപ്പറമ്പ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

14.39 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

14
 
ജനസംഖ്യ

:

18568
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

8564
സ്ത്രീകള്‍

:

10004
ജനസാന്ദ്രത

:

1262
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1158
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91.3
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

95.91
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

87.35
Source : Census data 2001