കോവിഡ് 19 - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍

കണ്ണമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൌജന്യ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്new

ഹരിതകേരള മിഷന്‍ - ഒന്നാം വാര്‍ഷികം - ഹരിത സംഗമം 2017

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നടത്തിയ വിവിധ പ്രവൃത്തികള്‍

1. അജൈവ മാലിന്യ (പ്ലാസ്റ്റിക്) നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം

img-20171218-wa0012

2. ഔഷധ സസ്യ തൈ നടല്‍

img-20171218-wa0013

3. കുളം നിര്‍മ്മാണം

img-20171218-wa0004

4.തോടുകളിലും കുളങ്ങളിലും  കയര്‍ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കല്‍

img-20171218-wa0005

ലൈഫ് മിഷന്‍ -കണ്ണമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

new4a

അന്തിമ പട്ടിക


കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പട്ടിക 1

ആദ്യഘട്ട ആക്ഷേപങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് പുന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് - പട്ടിക 2

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ - കണ്ണമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

new4a

archives

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക


സേവനങ്ങളും വിവരങ്ങളും………..

കണ്ണമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 1971 മുതലുള്ള ജനന-മരണ-വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ……………………..

കണ്ണമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 1971 മുതലുള്ള ജനന-മരണ- വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യാമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  www.cr.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിന്‍റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

cr-lsgd