കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

07/09/2015 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്
Ward-1
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-2
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-3
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-4
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-5
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-6
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-7
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-8
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-9
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-10
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-11
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-12
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-13
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-14
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-15
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-16
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-17
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-18
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-19
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2
Ward-20
പാര്‍ട്ട്‌-1
പാര്‍ട്ട്‌-2