കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക - 2015

001 – CHENGANI

Part 1
Part 2

002 - CHEREKKAD
Part 1
Part 2
003 - MEMATTUPARA
Part 1
Part 2
004 - MUTHUVILKUNDU

Part 1
Part 2

005 - KILINAKKOD
Part 1
Part 2
006 - KAPPIL
Part 1
Part 2
007 - V.K.MADU
Part 1
Part 2
008 - CHEROOR

Part 1
Part 2

009 - KOVILAPPARA
Part 1
Part 2
010 - CHANNAYIL
Part 1
Part 2
011 - KOTTAMAD
Part 1
Part 2
012 - POOCHOLAMAD
Part 1
Part 2
013 - ACHANAMBALAM
Part 1
Part 2
014 - THONNIPURAYA
Part 1
Part 2
015 - PADAPARAMBA
Part 1
Part 2
016 - EDAKKAPARAMBA
Part 1
Part 2
017 - AMBEDKKAR GRAMAM
Part 1
Part 2
018 - E.K. PADI
Part 1
Part 2
019 - VALAKKUDA
Part 1
Part 2
020 - THOTTASHERIYARA
Part 1
Part 2