ഗുണഭോക്താകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ജനകീയാസൂത്രണം - 2015-16 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1. 2014-15 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ഗുണഭോക്താകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

1. പട്ടിക ജാതി വിഭാകക്കാര്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ വിതരം.

2. വാഴ കൃഷി പ്രോത്സാഹനം (ജനറല്‍)

3. വാഴ കൃഷി പ്രോത്സാഹനം (എസ്.സി)

4. വാഴ കൃഷി പ്രോത്സാഹനം (വനിത)

5. പശുവളര്‍ത്ത.ല്‍ (വനിത) (ജനറല്‍)

6. പശുവളര്‍ത്ത.ല്‍ (വനിത) (എസ്.സി)

7. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍ വിതരണം

8. വീട് നിര്‍മാണം (ജനറല്‍)

9. വീട് പുനരുദ്ധാരണം (എസ്.സി)

10. ഐ എ വൈ ഭവന നിര്‍മാണം (എസ്.സി)

11. പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

12. നെല്‍കൃഷി – കൂലിചിലവ് സബ്സിഡി

13. ശാരീരിക മനാസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ / ബത്തകള്‍

14. മുച്ചക്രവണ്ടി വിതരണം – ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്‌ വഴി

15. മരച്ചീനി കൃഷി പ്രോത്സാഹനം (ജനറല്‍)

16. മരച്ചീനി കൃഷി പ്രോത്സാഹനം (എസ്.സി)

1. 2013-14 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ഗുണഭോക്താകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

1. കക്കൂസ് നിര്‍മാണം - എസ്.സി

2. കക്കൂസ് നിര്‍മാണം – ജനറ.ല്‍

3. കിണര്‍ നിര്‍മാണം

4. കുറ്റിപമ്പ് വിതരണം

5. തെങ്ങ് കൃഷി പ്രോത്സാഹനം

6. തൊഴുതുനിര്‍മാണം

7. പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രോത്സാഹനം

8. ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ് സ്ഥാപിക്കല്‍

9. മരച്ചീനി കൃഷി പ്രോത്സാഹനം

10. വീട് വയറിംഗ്

11. വാഴ കൃഷി പ്രോത്സാഹനം

12. വീട് റിപ്പയര്‍

13. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌