കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകള്‍ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങള്‍

കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2017 ആഗസറ്റ് മാസം ലഭിച്ച കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍.

2017 ആഗസ്റ്റ് മാസം ലഭിച്ച അപേക്ഷകള്‍