പൊതുവിവരങ്ങള്‍

2011 ലെ സെന്‍സസ് പ്രകാരം
Primary Census Abstract Data

ജില്ല

:

മലപ്പുറം
ബ്ളോക്ക്

:

വേങ്ങര
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

28.24ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

20

ജനസംഖ്യ

:

***
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

***
സ്ത്രീകള്‍

:

***
ജനസാന്ദ്രത

:

***
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

***
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

***
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

***
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

***
Source : Census data 2001