മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍

മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം

കാലയളവ്

1

അബ്ദുല്‍ ഹക്ക്

2000-2003

2

ബാലന്‍ മാസ്റ്റര്‍

2003-2005

3

എന്‍.ഫാത്തിമ

2005-2008

4

ആയിശ

2008-2010

6

നെടുമ്പള്ളി സൈതലവി

2010-2015

7

സരോജിനി എന്‍.പി

2015 -