വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

>>അന്തിമ പട്ടിക<<

>>കരട് പട്ടിക<<