ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

1

2

കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 12/12/2018 - ധനക്കര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി കൂടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

അജണ്ട

കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 08/11/2018 - ധനക്കര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി കൂടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ധനക്കര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി - അജണ്ട

തീരുമാനങ്ങള്‍-ഭാഗം 1

തീരുമാനങ്ങള്‍-ഭാഗം 2

കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 06/10/2018 - ധനക്കര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി- മിനുട്സ്

കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 06/10/2018 - ധനക്കര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി- മിനുട്സ്