ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി കൂടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി - മാര്‍ച്ച് 8  (നോട്ടീസ്)

മാര്‍ച്ച് 8 - മിനുട്സ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി - ഏപ്രില്‍ 6 (നോട്ടീസ്)

കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2019-20 ബജറ്റ്

കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2019-20 ബജറ്റ്

കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2018-19 റിവിഷന് ബജറ്റ്

2018-19 റിവിഷന് ബജറ്റ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

1

2

കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്