ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്. സാമൂഹ്യക്ഷേമ രംഗത്ത് ദാരിദ്യ്രരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ളവരെ ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള ദാരിദ്ര നിര്‍മ്മാര്‍ജന പദ്ധതിയും, സംഘടിത, അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതികളുമാണ് ആദ്യം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍, അതു കൂടാതെ കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം തുടങ്ങിയ ക്ഷേമപദ്ധതികളും ഈ പഞ്ചായത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുണ്ട്. പൂര്‍ണ്ണമായും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റുകളുടെ ധനസഹായത്തോടെയാണ് ദാരിദ്യ്രനിര്‍മ്മാര്‍ജന പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത്. തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ അവര്‍ക്കുള്ള ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡുകള്‍ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍, മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍, അവിവാഹിത പെന്‍ഷന്‍,വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ എന്നീ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പെന്‍ഷന്‍ സ്കീമുകള്‍ വഴി പഞ്ചായത്ത് സാധുജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ വീടുവയ്ക്കാന്‍, കിണര്‍കുഴിക്കാന്‍, കൃഷി വികസനം, സ്വയം തൊഴില്‍ കണ്ടെത്തുക എന്നീ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം പഞ്ചായത്ത് നല്‍കി വരുന്നു.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍

സ്വയം തൊഴിലും മറ്റ് തൊഴില്‍ പദ്ധതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബി.പി.എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക. സ്വര്‍ണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വരോസ്ഗര്‍ യോജന (എസ്.ജി.എസ്.വൈ) യെയാണ് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷനാക്കി (നാഷണല്‍ ലൈവലിഹുഡ് മിഷന്‍ ‍- എന്‍ .ആര്‍ .എല്‍ .എം) മാറ്റുന്നത്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പുനിയമം-2005

2008 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.