എല്ലാവര്‍ക്കും കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണം, ബക്രീദ് ആശംസകള്‍

happy-onam

കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജനകീയാസൂത്രണം 2016-17-വികസനസെമിനാര്‍-കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതിയ്ക്കും ജൈവപച്ചക്കറിയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്കുന്നതിനും സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശുചിത്വത്തിനും ഊന്നല്‍ നല്‍കല്‍

img2

I®mSn {Kma]©mb¯v 2016þ17 km¼¯nI hÀj¯nð ]²Xn cq]oIcW hnIk\skan\mÀ 19.08.2016 \v I®mSn {Kma]©mb¯v lmfnð sh¨v kwLSn¸n¨p. ImÀjnI taJebpsS ]ptcmKXnbv¡pw ssPh]¨¡dnbv¡v t{]mÕml\w \ðIp¶Xn\pw k¼qÀ® ipNnXz ]©mb¯mbn {]Jym]n¡p¶Xn\pÅ ]²Xn tcJbmWv AhXcn¸n¨Xv. skan\mÀ _lp. ]me¡mSv Pnñm ]©mb¯v {]knUïv AUz. sI. im´Ipamcn DZvLmS\w sNbvXp. tbmK¯nð ]©mb¯v {]knUïv {io. sI. F thWptKm]me³ A²y£X hln¨ {]kvXpX NS§nð {io.hn.Ip©¸³ ]²XntcJ AhXcn¸n¡pIbpw,{ioaXn. _o\ptamÄ, {io. sI.Sn DZbIpamÀ, {ioaXn. tZhn, sshkv {]knUïv ko\mtamÄ, {io.sI.aWnb³, {io.BÀ. kn²mÀ°³,{ioaXn. hk´,{ioaXn.APnXmtat\m³, {io.hnt\jv XpS§nb aäp ]©mb¯v AwK§fpw kwkmcn¨p. ]©mb¯v sk{I«dn {io.sI.Un.ltcjv kzmKXhpw Akn. sk{I«dn {io. Aw_pPm£³ \µnbpw ]dªp.

വികസന സെമിനാര്‍ 2016-17

img

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

img_0001

പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ ബോധവത്കരണവും സൌജന്യ ആയുര്‍വ്വേദ മരുന്ന് വിതരണവും

23.07.2016 ശനിയാഴ്ച്ച സി.ജെ.ബി. സ്കൂള്‍ കിണാശ്ശേരി, രാവിലെ 9 മണി മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക്  1 മണി വരെ

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണ യോഗം

img_00051img_00043img_00031img_00021img_00011

മഴക്കാലപൂര്‍വ്വ ശുചീകരണം

കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മഴക്കാലപൂര്‍വ്വ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശുചിത്വ യജ്ഞത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനോത്ഘാടനം കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.കെ.എ.വേണുഗോപാലന്‍ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലും വാര്‍ഡുമെമ്പര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍, കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, സന്നദ്ധ സംഘടന പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി.

imgimg_0001img_0002img_0003

img_00042

20160607_091611img_00044

സെക്രട്ടറി സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചു

kunjukunju

കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശ്രീ.പി.എം.കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ് സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും 31.05.2016 ന് വിരമിച്ചു.

ലേലപരസ്യം

lelaparasyam-29032016

lelaparasyam129032016

പരസ്യനികുതി

parasyanikuthi1