പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പാലക്കാട്
ബ്ളോക്ക്

:

കുഴല്‍മന്ദം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

19.8ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

ജനസംഖ്യ

:

21725
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

10631
സ്ത്രീകള്‍

:

11094
ജനസാന്ദ്രത

:

1097
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1017
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

82.03
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

86.88
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

7.05
Source : Census data 2001