കണ്ണാടി ഗ്ര്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍ നികുതി ദായകരും 2016-17 വര്‍ഷത്തെ കെട്ടിട നികുതിദായകരും 31.03.2017 ന് മുമ്പായി നികി അടച്ച് രശീതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. നികുതി കുടിശ്ശികയുള്ളവര്‍ക്ക് പിഴപലിശ ഒഴിവാക്കി നല്‍കുന്ന ഈ സന്ദര്‍ഭം പരമാവധി പ്ര്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന്   അറിയിക്കുന്നു.

camp collection