2017 ല്‍ കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

നമ്പര്‍ യോഗതിയ്യതി യോഗസമയം യോഗസ്വഭവം യോഗസ്ഥലം
1 22/04/2016 10:30 AM അടിയന്തിര യോഗം/പ്രത്യേക യോഗം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
2 19/05/2017 10:00 AM സാധാരണ യോഗം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
3 16/06/2017 10:30 AM സാധാരണ യോഗം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
4 24/06/2017 02:00 PM അടിയന്തിര യോഗം/പ്രത്യേക യോഗം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍