2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഡി & ഒ ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക

d & o licence