വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

കെ.ഡി.ഹരേഷ്

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍, സെക്രട്ടറി

****************

അനില്‍കുമാര്‍

അസി. സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍, എച്ച്.സി