പഞ്ചായത്ത് മേല്‍വിലാസവും ഫോണ്‍നമ്പറും

കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പാത്തിക്കല്‍ ജംഗ്ഷന്‍

കണ്ണാടി (പി.ഒ)

പാലക്കാട്

ഓഫീസ് നമ്പര്‍ -  04922-272046,

മെയില്‍ ഐ.ഡി - ddpkannadipkd@gmail.com

കെ.ഡി. ഹരേഷ്  (സെക്രട്ടറി) - 9496047214

കെ.എ.വേണുഗോപാലന്‍ (പ്രസിഡന്‍റ്) - 9496047215