ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

പേര്

പദവി

അടിസ്ഥാന ശമ്പളം                                                         ഫോണ്‍ നമ്പര്‍

കെ.ഡി.ഹരേഷ്

സെക്രട്ടറി

48000                                                   9496047214

ജലജകുമാരി

ജെയിംസ്

അസി. സെക്രട്ടറി

ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്

40500                                                    8547129609

33100                                                    9497789679

പി.പ്രിയ

ഹെഡ് അക്കൌണ്ടന്‍റ്

33100                                                      9995791390

വസന്തകുമാരി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

28500                                                      9446809510

സജിത

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

26500                                                      8714837969

സുനിത

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

25850                                                       9747234594

സോണിയ

എല്‍.ഡി.ക്ലാര്‍ക്ക്

22200                                                       8281329709

സുനിത

എല്‍.ഡി.ക്ലാര്‍ക്ക്

21650                                                       9048432944

റോസ് ലിന്‍

എല്‍.ഡി.ക്ലാര്‍ക്ക്

22200                                                         9048320520

ജയരാജ്

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

17000

ഗിരിജ

പാര്‍ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍

8200

ചന്ദ്രന്‍

പാര്‍ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍

8200