ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

പേര്

പദവി

അടിസ്ഥാന ശമ്പളം

കെ.ഡി.ഹരേഷ്

സെക്രട്ടറി

48000

ജലജകുമാരി

അനില്‍കുമാര്‍

അസി. സെക്രട്ടറി

ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്

40500

33100

പി.പ്രിയ

ഹെഡ് അക്കൌണ്ടന്‍റ്

33100

വസന്തകുമാരി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

28500

സജിത

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

26500

സുനിത

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

25850

സോണിയ

എല്‍.ഡി.ക്ലാര്‍ക്ക്

22200

സുനിത

എല്‍.ഡി.ക്ലാര്‍ക്ക്

21650

റോസ് ലിന്‍

എല്‍.ഡി.ക്ലാര്‍ക്ക്

22200

ജയരാജ്

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

17000

ഗിരിജ

പാര്‍ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍

8200

ചന്ദ്രന്‍

പാര്‍ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍

8200