ജൂണ്‍ മാസത്തെ ജനനമരണ മാസാന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട്

form No 12(See Rule 14)
Summary Monthly Report of Deaths

1. Report for the Month of June year 2019
2. District : Palakkad
3. Town/vilalge : Kannadi
4. Registration Unit : Kannadi
5. Details of deaths registered during the month:
Deaths (including all infant and child deaths)- Male 18, Female- 8,Total -26
Infant Deaths(age less than 1 year) -Male 1, Female-0, Total-1
Child Death(Age 1 year or more but less than 5 years)- Male 0, Female-0, Total-0
Note:- Infant nad Maternal Deaths Should also be included in the deaths.
* The number of statistical reporting form(Form No.2) attached should be equal to the number of deaths registered.
Signature & name of the registrar
Date-01/07/2019
Submitted to the District registrar

form No 12(See Rule 14)
Summary Monthly Report of Births

1. Report for the Month of June year 2019
2. District : Palakkad
3. Town/vilalge : Kannadi
4. Registration Unit : Kannadi
5. Details of Births registered during the month:
Male- 31, Female-30, Total- 61
* Total should be equal to the number of Birth report Forms(Form No.1) attached with this monthly report.
Signature & Name of the Registrar
Dated 01.07.2019
Subitted to the District Registrar.

ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20

img_0001img_0002

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി 2017-2022, സ്പെഷല്‍ ഗ്രാമസഭ

കണ്ണാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കായുള്ള സ്പെഷല്‍ ഗ്രാമസഭ 18.05.2018 വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്തി 10.00 മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് തൊഴില്‍ശാലയില്‍വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ഗ്രാമസഭയില്‍ താങ്കളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

കെ.ഡി.ഹരേഷ്                                                                                                                       കെ.എ.വേണുഗോപാലന്‍

സെക്രട്ടറി                                                                                                                                   പ്രസിഡണ്ട്

മെമ്പര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

members details

കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ആദ്യഘട്ട അപ്പീല്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെയും ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെയും കരട് പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ കരട് പട്ടിക

കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനരേഖ

img_0001img_0002img_0003img_0004img_0005img_0006img_0007img_0008img_0009img_0010img_0011

Election- voter’s list

Election 2015

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുു

കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, 2015 പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക വില്ലേജ് ഓഫീസ് I& II,ബ്ളോക്ക് ഓഫീസ്, കണ്ണാടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

താഴെ കാണുന്ന ഇലക്ഷന്‍ ലിങ്കിലൂടെയും വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണാവുന്നതാണ്.

Election 2015

ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

kannadiofficeorder

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍