പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി 2017-2022, സ്പെഷല്‍ ഗ്രാമസഭ

കണ്ണാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കായുള്ള സ്പെഷല്‍ ഗ്രാമസഭ 18.05.2018 വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്തി 10.00 മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് തൊഴില്‍ശാലയില്‍വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ഗ്രാമസഭയില്‍ താങ്കളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

കെ.ഡി.ഹരേഷ്                                                                                                                       കെ.എ.വേണുഗോപാലന്‍

സെക്രട്ടറി                                                                                                                                   പ്രസിഡണ്ട്

മെമ്പര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

members details

കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ആദ്യഘട്ട അപ്പീല്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെയും ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെയും കരട് പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ കരട് പട്ടിക

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം

2009536476_3520549089_2

0206062017

01060620171

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്


പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

ക്യാമ്പ് കളക്ഷന്‍

കണ്ണാടി ഗ്ര്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍ നികുതി ദായകരും 2016-17 വര്‍ഷത്തെ കെട്ടിട നികുതിദായകരും 31.03.2017 ന് മുമ്പായി നികി അടച്ച് രശീതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. നികുതി കുടിശ്ശികയുള്ളവര്‍ക്ക് പിഴപലിശ ഒഴിവാക്കി നല്‍കുന്ന ഈ സന്ദര്‍ഭം പരമാവധി പ്ര്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന്   അറിയിക്കുന്നു.

camp collection

കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനരേഖ

img_0001img_0002img_0003img_0004img_0005img_0006img_0007img_0008img_0009img_0010img_0011

കേരളോത്സവം

tIctfmÕhw

I®mSn {Kma]©mb¯v tIctfmÕhw 16.11.2016 apXð 19.11.2016 Xn¿XnIfnembn I®mSn lbÀsk¡âdn kvIqÄ, sXmgnðime F¶o Øe§fnð sh¨v \S¯p¶XmsW¶v sk{I«dn Adnbn¨p. BbXnte¡pÅ F³{Sn t^mw 11.11.2016 þmw Xn¿Xn¡Iw {Kma]©mb¯nð kaÀ¸nt¡ïXmsW¶pw Adnbn¡p¶p.

റോസ്ഗാര്‍ ഗ്രാമം

img_20161002_102011img_20161002_103246img_20161002_103359

ശുചിത്വഗ്രാമം സുന്ദരഗ്രാമം

ശുചിത്വഗ്രാമം സുന്ദരഗ്രാമം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശുചിത്വപ്രഖ്യാപനം(ODF) 2016 സെപ്തംബര്‍ 27 ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിയ്ക്ക്  കണ്ണാടിപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വെച്ച് ബഹുമാന്യനായ പാലക്കാട് എം.പി.ശ്രീ എം.ബി രാജേഷ് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.