പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം

2009536476_3520549089_2

0206062017

01060620171

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്


പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

ക്യാമ്പ് കളക്ഷന്‍

കണ്ണാടി ഗ്ര്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍ നികുതി ദായകരും 2016-17 വര്‍ഷത്തെ കെട്ടിട നികുതിദായകരും 31.03.2017 ന് മുമ്പായി നികി അടച്ച് രശീതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. നികുതി കുടിശ്ശികയുള്ളവര്‍ക്ക് പിഴപലിശ ഒഴിവാക്കി നല്‍കുന്ന ഈ സന്ദര്‍ഭം പരമാവധി പ്ര്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന്   അറിയിക്കുന്നു.

camp collection

കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനരേഖ

img_0001img_0002img_0003img_0004img_0005img_0006img_0007img_0008img_0009img_0010img_0011

കേരളോത്സവം

tIctfmÕhw

I®mSn {Kma]©mb¯v tIctfmÕhw 16.11.2016 apXð 19.11.2016 Xn¿XnIfnembn I®mSn lbÀsk¡âdn kvIqÄ, sXmgnðime F¶o Øe§fnð sh¨v \S¯p¶XmsW¶v sk{I«dn Adnbn¨p. BbXnte¡pÅ F³{Sn t^mw 11.11.2016 þmw Xn¿Xn¡Iw {Kma]©mb¯nð kaÀ¸nt¡ïXmsW¶pw Adnbn¡p¶p.

റോസ്ഗാര്‍ ഗ്രാമം

img_20161002_102011img_20161002_103246img_20161002_103359

ശുചിത്വഗ്രാമം സുന്ദരഗ്രാമം

ശുചിത്വഗ്രാമം സുന്ദരഗ്രാമം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശുചിത്വപ്രഖ്യാപനം(ODF) 2016 സെപ്തംബര്‍ 27 ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിയ്ക്ക്  കണ്ണാടിപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വെച്ച് ബഹുമാന്യനായ പാലക്കാട് എം.പി.ശ്രീ എം.ബി രാജേഷ് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

എല്ലാവര്‍ക്കും കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണം, ബക്രീദ് ആശംസകള്‍

happy-onam

കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജനകീയാസൂത്രണം 2016-17-വികസനസെമിനാര്‍-കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതിയ്ക്കും ജൈവപച്ചക്കറിയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്കുന്നതിനും സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശുചിത്വത്തിനും ഊന്നല്‍ നല്‍കല്‍

img2

I®mSn {Kma]©mb¯v 2016þ17 km¼¯nI hÀj¯nð ]²Xn cq]oIcW hnIk\skan\mÀ 19.08.2016 \v I®mSn {Kma]©mb¯v lmfnð sh¨v kwLSn¸n¨p. ImÀjnI taJebpsS ]ptcmKXnbv¡pw ssPh]¨¡dnbv¡v t{]mÕml\w \ðIp¶Xn\pw k¼qÀ® ipNnXz ]©mb¯mbn {]Jym]n¡p¶Xn\pÅ ]²Xn tcJbmWv AhXcn¸n¨Xv. skan\mÀ _lp. ]me¡mSv Pnñm ]©mb¯v {]knUïv AUz. sI. im´Ipamcn DZvLmS\w sNbvXp. tbmK¯nð ]©mb¯v {]knUïv {io. sI. F thWptKm]me³ A²y£X hln¨ {]kvXpX NS§nð {io.hn.Ip©¸³ ]²XntcJ AhXcn¸n¡pIbpw,{ioaXn. _o\ptamÄ, {io. sI.Sn DZbIpamÀ, {ioaXn. tZhn, sshkv {]knUïv ko\mtamÄ, {io.sI.aWnb³, {io.BÀ. kn²mÀ°³,{ioaXn. hk´,{ioaXn.APnXmtat\m³, {io.hnt\jv XpS§nb aäp ]©mb¯v AwK§fpw kwkmcn¨p. ]©mb¯v sk{I«dn {io.sI.Un.ltcjv kzmKXhpw Akn. sk{I«dn {io. Aw_pPm£³ \µnbpw ]dªp.

വികസന സെമിനാര്‍ 2016-17

img