എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം

എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം 13/03/2019 നു 10.00 എ.എം ന് പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അർഹരായവർ അന്നേ ദിവസം  പഞ്ചായത്തിൽ എത്തി ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-2019

guna-list-2018-2019

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വേതനവിവരങ്ങള്‍

2017-18 വര്‍ഷത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികള്‍

2017-18 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികളും പണം കണ്ടെത്തിയ രീതികളും

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് 2016-17

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016-17

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍