ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണീറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍

ഗ്രോബാഗ്

കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

പഠനമുറി (എസ്.സി)

മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

സൈഡ് വീല്‍ പതിച്ച സ്കൂകൂട്ടര്‍

വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കുള്ള ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണീറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

she-auto

scholarship1

padana-room-boys1

padana-room-girls

കാഞ്ഞിരംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്(2019-20)

ആട് ഗ്രാമം പദ്ധതി

വനിതകള്‍ക്ക് പശു വാങ്ങല്‍ (എസ്.സി)

വനിതകള്‍ക്ക് പശു വാങ്ങല്‍ (ജനറല്‍)

രോഗം ബാധിച്ച തെങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റല്‍ പദ്ധതി

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (ജനറല്‍)

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (എസ്.സി)

കന്നുക്കുട്ടി പരിപാലനം

ക്ഷീരസമ്യദ്ധി

ലക്ഷം വീട് അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം

പാലിന് സബ്സിഡി

സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

Gramasabha List 2018-19

panchayat-list-2018-19

Block-panchayat-list-2018-19

District-panchayat-list-2018-19

Life List

life-list-1

life-list-2