പരസ്യ നികുതി ബൈല

പരസ്യ നികുതി ബൈല

ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ്-(2015-16)

Continue Reading »

ജനകീയ മുട്ട ഗ്രാമം പദ്ധതി

janakeeya-mutta-gramam1

sampoorna-mutta-gramam1

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക(pdf)

ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ് - 2014-15

auto-s-c-corrected

bhavana-punarudharanam-general

biogas-verified2

driving-pariseelanam2handicaped-bhavana-punrudharnam2janakeeya-kera-gramam2kalitheeta-subsidy2kannukuttiparipalanam1kidarivitharanam-vanitha1motor-rad1muttakkozhi-vithranam1nelkrishi1pasuvitharanam-s-c-women1s-c-bhavana-punarudharanam1sanitary-unit-general1scholarship1upakaranangal1vivaha-dhanasahayam-s-c1water-connection-subsidy1e0b4aae0b588e0b4aae0b58de0b4aae0b58d-e0b495e0b4aee0b58de0b4aae0b58be0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d1scooter1

വോട്ടര്‍പട്ടിക-കരട്


കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-സമ്പൂര്‍ണ്ണ നേത്രദാന പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനം

kgp1kgp

കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ബഡ്ജറ്റ്

website-budget

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

web-master3

MGNREGS - എഞ്ചിനീയര്‍ , അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ നിയമനം

നമ്പര്‍ - ബി2 - 1669/2013 തീയതി: 13.03.2013

ഈ പഞ്ചായത്തില്‍ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളില്‍ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് (കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ ) യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെ അപേക്ഷ 25/03/2013 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

തസ്തിക സംബന്ധിച്ച വിവരം

ക്രമ നമ്പര്‍

തസ്തിക

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

പ്രായം

റിമാര്‍ക്ക്സ്

1

എഞ്ചിനീയര്‍

സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗില്‍ ബിരുദം / തത്തുല്യ യോഗ്യത

18 നും 40 നും മദ്ധ്യേ

2

അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍

ബി.കോം., പി.ജി.ഡി.സി.എ / തത്തുല്യ യോഗ്യത

18 നും 40 നും മദ്ധ്യേ

ടി ആര്‍ രത്നകുമാരി
സെക്രട്ടറി
കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Contact Details:

കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആഫീസ്
എസ് എന്‍ പുരം പി.ഒ, ആലപ്പുഴ
ഫോണ്‍ : 0478 2862373

Email- kanjikuzhygp@gmail.com

« Newer Entries - Older Entries »