പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം

സെക്രട്ടറിയും വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിം ഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്മാ നും വൃക്ഷതൈ നടന്നു.

സെക്രട്ടറിയും വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിം ഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്മാ നും വൃക്ഷതൈ നടന്നു.

“ബഹു ഭക്ഷൃ, സിവില്സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ .പി.തിലോത്തമന് സ്വീകരണം”

ബഹു ഭക്ഷ്യ , സിവില്,സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ .പി.തിലോത്തമന് സ്വീകരണം

പരസ്യ നികുതി ബൈല

പരസ്യ നികുതി ബൈല

ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ്-(2015-16)

Continue Reading »

ജനകീയ മുട്ട ഗ്രാമം പദ്ധതി

janakeeya-mutta-gramam1

sampoorna-mutta-gramam1

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക(pdf)

ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ് - 2014-15

auto-s-c-corrected

bhavana-punarudharanam-general

biogas-verified2

driving-pariseelanam2handicaped-bhavana-punrudharnam2janakeeya-kera-gramam2kalitheeta-subsidy2kannukuttiparipalanam1kidarivitharanam-vanitha1motor-rad1muttakkozhi-vithranam1nelkrishi1pasuvitharanam-s-c-women1s-c-bhavana-punarudharanam1sanitary-unit-general1scholarship1upakaranangal1vivaha-dhanasahayam-s-c1water-connection-subsidy1e0b4aae0b588e0b4aae0b58de0b4aae0b58d-e0b495e0b4aee0b58de0b4aae0b58be0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d1scooter1

വോട്ടര്‍പട്ടിക-കരട്


കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-സമ്പൂര്‍ണ്ണ നേത്രദാന പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനം

kgp2

കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-സമ്പൂര്‍ണ്ണ നേത്രദാന പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനം

kgp1kgp

« Newer Entries - Older Entries »