പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

കഞ്ഞിക്കുഴി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

16.62 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

18

ജനസംഖ്യ

:

25296
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12534
സ്ത്രീകള്‍

:

12762
ജനസാന്ദ്രത

:

1522
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1018
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

95
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

98
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

92
Source : Census data 2001