ഭൂരഹിത -ഭവന രഹിതര്‍(സാധ്യത പട്ടിക)

കരട് ലിസ്റ്റില്‍ ആക്ഷേപമുളളവര്‍ വെളള പേപ്പറില്‍ അപേക്ഷ 10/08/2017 നകം പഞ്ചായത്ത് ആഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുക