കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത -ഭവന രഹിതര്‍(സാധ്യത പട്ടിക)ഭവന രഹിതര്‍(സാധ്യത പട്ടിക)