ജനകീയ ജൈവ ഹരിത സമൃദ്ധി -വിത്തു പാകല്‍ ഉദ്ഘാടനം

“http://lsgkerala.in/kanjikuzhypanchayat/?attachment_id=578″ rel=”attachment wp-att-578″>ജനകീയ ജൈവ ഹരിത സമൃദ്ധി -വിത്ത് പാകല്‍[/caption]