പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം

സെക്രട്ടറിയും  മെമ്പര്‍മാരും വൃക്ഷതൈ നടന്നു.