പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം

സെക്രട്ടറിയും വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിം ഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്മാ നും വൃക്ഷതൈ നടന്നു.

സെക്രട്ടറിയും വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിം ഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്മാ നും വൃക്ഷതൈ നടന്നു.