സപ്ലിമെന്‍ററി വോട്ടര്‍ പട്ടിക 10/11/2020 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ്

വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

ഡേറ്റാ ബാങ്ക്

ഡേറ്റാ ബാങ്ക്

വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2019-2020

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2019-2020

രക്തദാനസേന

രക്തദാനസേന

വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന്‍റെ രീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനുളള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനുളള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍