ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ്-(2015-16)

Continue Reading »

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

e0b4aae0b58ce0b4b0e0b4bee0b4b5e0b495e0b4bee0b4b6-e0b4b0e0b587e0b496-2017

ജനകീയ ജൈവഹരിത സമൃദ്ധിയുടെ വിളവെടുപ്പും “എന്‍റെ ആടും എന്‍റെ സമ്പാദ്യം ” ഉദ്ഘാടനം

notice6notice23

ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ്-2016-17

ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ് 2016-17

നവകേരള മിഷന് -പഞ്ചായത്ത് തല ഉത്ഘാടനം

img-20161205-wa0033img-20161205-wa0034img-20161205-wa0035

ജനകീയ ജൈവഹരിത സമൃദ്ധി പദ്ധതി

kanjikuzhy1kanjikuzhy2

ജനകീയ ജൈവ ഹരിത സമൃദ്ധി -വിത്ത് പാകല്‍ ഉദ്ഘാടനം

ജനകീയ ജൈവ ഹരിത സമൃദ്ധി -വിത്ത് പാകല്‍

ജനകീയ ജൈവ ഹരിത സമൃദ്ധി -വിത്ത് പാകല്‍

picture22

ജനകീയ ജൈവ ഹരിത സമൃദ്ധി -വിത്തു പാകല്‍ ഉദ്ഘാടനം

“http://lsgkerala.in/kanjikuzhypanchayat/?attachment_id=578″ rel=”attachment wp-att-578″>ജനകീയ ജൈവ ഹരിത സമൃദ്ധി -വിത്ത് പാകല്‍[/caption]

പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം

സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്‍റും  വൃക്ഷതൈ നടന്നു

സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്‍റും വൃക്ഷതൈ നടന്നു

പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം

സെക്രട്ടറിയും  മെമ്പര്‍മാരും വൃക്ഷതൈ നടന്നു.

പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം

സെക്രട്ടറിയും വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിം ഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്മാ നും വൃക്ഷതൈ നടന്നു.

സെക്രട്ടറിയും വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിം ഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്മാ നും വൃക്ഷതൈ നടന്നു.

Older Entries »