ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്. കാലാകാലങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഈ പഞ്ചായത്തിലും ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഇ.എം.എസ്.ഭവന പദ്ധതി, സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസം, അംഗന്‍വാടി പോഷകാഹാരം, തൊഴുത്ത് നിര്‍മ്മാണം, മഴക്കാലരോഗ പ്രതിരോധചികിത്സ, ശാരീരികവും മാനസികവുമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്, ടി.എച്ച്.ആര്‍.എസ് എന്നീ മേഖലകളില്‍ സഹായം എത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം വിവിധ സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെന്‍ഷനുകളും പഞ്ചായത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍, ശാരീരികവും മാനസികവുമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍, 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍, എന്നീ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പെന്‍ഷന്‍ സ്കീമുകള്‍ വഴി സാധുജനങ്ങള്‍ക്ക് പഞ്ചായത്ത് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കി വരുന്നു. കൂടാതെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരും എന്നാല്‍ തൊഴില്‍ രഹിതരുമായ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കും തൊഴില്‍രഹിത വേതനം നല്‍കി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വീട് വയ്ക്കുക, കിണര്‍ കുഴിക്കുക, കൃഷി വികസനം, സ്വയംതൊഴില്‍ കണ്ടെത്തല്‍ എന്നിവക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം പഞ്ചായത്ത് നല്‍കി വരുന്നു. കണിച്ചാറില്‍ ഒരു ശിശുമന്ദിരവും കണിച്ചാര്‍, ആറ്റാഞ്ചരി എന്നിവിടങ്ങളിലായി രണ്ടു വൃദ്ധസദനങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഒരു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റും കൊളക്കാട്, കണിച്ചാര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലായി രണ്ട് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നു.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍

സ്വയം തൊഴിലും മറ്റ് തൊഴില്‍ പദ്ധതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബി.പി.എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക. സ്വര്‍ണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വരോസ്ഗര്‍ യോജന (എസ്.ജി.എസ്.വൈ) യെയാണ് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷനാക്കി (നാഷണല്‍ ലൈവലിഹുഡ് മിഷന്‍ ‍- എന്‍ .ആര്‍ .എല്‍ .എം) മാറ്റുന്നത്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പുനിയമം-2005

2008 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.