ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍

പേര്  (ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം)

1 ബാബു തോമസ് (സെക്രട്ടറി)
2 കെ.പി.ബാലകൃഷ്ണന്‍(അസി.സെക്രട്ടറി) img-copy
3 സാദിഖ് എസ്.സി (ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്) capture2
4 സിനി പി.പി(അക്കൌണ്ടന്‍റ്)
5 ബിന്ദു എന്‍.വി (സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്)
6 പ്രിന്‍സി ഹര്‍ഷ ബാബു(സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്)
7 ഷിജില ടി.ഇ(സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്)
8 മഞ്ചു എ.സി(ക്ലര്‍ക്ക്) img1
9 പ്രീമ എം.വി(ക്ലര്‍ക്ക്)
10 വിജിത.ടി(ക്ലര്‍ക്ക്) img_0001
11 ഷൈനി (ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍ഡ്)
12 തോമസ്.റ്റി.ജെ

(പാര്‍ടൈം ലൈബ്രറേറിയന്‍)

img-copy-copy-copy
13 ലില്ലി  റോബര്‍ട്ട്(പി.റ്റി.ആര്‍.എസ്) img_0990