ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍

പേര്  (ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം)

1 ബാബു തോമസ് (സെക്രട്ടറി)
2 നിഷ പി.കെ (അസി.സെക്രട്ടറി)
3 (ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്)
4 കുഞ്ഞനന്തന്‍ എളമ്പിലാന്‍(അക്കൌണ്ടന്‍റ്)
5 (സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്)
6 ടി കുഞ്ഞാന്‍(സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്)
7 ഷിജില ടി.ഇ(സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്)
8 ട്രീസ മാത്യു(ക്ലര്‍ക്ക്)
9 യഥുനാഥ് കെ.പി(ക്ലര്‍ക്ക്)
10 വിജിത.ടി(ക്ലര്‍ക്ക്) img_0001
11 ഷീന ടി(ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍ഡ്)
12 തോമസ്.റ്റി.ജെ

(പാര്‍ടൈം ലൈബ്രറേറിയന്‍)

img-copy-copy-copy
13 കുഞ്ഞന്‍ (പി.റ്റി.ആര്‍.എസ്)