ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍

പേര്  (ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം)

1 ബാബു തോമസ് (സെക്രട്ടറി)
2 മഞ്ജുള ആര്‍(അസി.സെക്രട്ടറി)
3 സാദിഖ് എസ്.സി (ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്) capture2
4 ബിന്ദു.എന്‍.വി(അക്കൌണ്ടന്‍റ്)
5 (സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്)
6 കുഞ്ഞന്‍(സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്)
7 ഷിജില ടി.ഇ(സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്)
8 (ക്ലര്‍ക്ക്)
9 പ്രീമ എംവി(ക്ലര്‍ക്ക്)
10 വിജിത.ടി(ക്ലര്‍ക്ക്) img_0001
11 ഷൈനി (ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍ഡ്)
12 തോമസ്.റ്റി.ജെ

(പാര്‍ടൈം ലൈബ്രറേറിയന്‍)

img-copy-copy-copy
13 (പി.റ്റി.ആര്‍.എസ്)