പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

പേരാവൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

51.96 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13

ജനസംഖ്യ

:

15789
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

7778
സ്ത്രീകള്‍

:

8011
ജനസാന്ദ്രത

:

278
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

981
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90.58
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

92.63
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

88.48
Source : Census data 2001