ആട് വിതരണം എസ് സി വനിത

എസ്.ടി വനിതകള്‍ക്ക് ആട്

എസ്.ടി വനിതകള്‍ക്ക് കറവപശു

എസ്.ടി വനിതകള്‍ക്ക് മുട്ടക്കോഴിയും കൂടും

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

കശുമാവ് കൃഷി തൈവിതരണം

കിണര്‍ ശുചിത്വമാക്കല്‍ എസ്.സി

കിണര്‍ ശുചിത്വമാക്കല്‍

കിഴങ്ങ് വര്‍‌ഗ്ഗ കിറ്റ് വിതരണം

തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം

നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ്

പച്ചക്കറി തൈ വിതരണം

പാലിന് സബ്സിഡി

ഫലവൃഷതൈ വിതരണം

വനിതകള്‍ക്ക് കറവപശു-ജനറല്‍

വനിതകള്‍ക്ക് പെണ്ണാട് വിതരണം

വിവാഹ ധനസഹായം പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.ടി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.സി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുളള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്