തൊഴില്‍രഹിത വേതനം

തൊഴില്‍രഹിത വേതനം അനുവദിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമ പ‍ഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാവുന്നതാണ്.

ക്രമ നം ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍
1 നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ
2 എസ്.എസ്.എല്‍.സി ബുക്കിന്‍റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്
3 സ്ഥിര താമസം തെളിയിക്കുന്ന റേഷന്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ അല്ലെങ്കില്‍ മേല്‍ വിലാസം കാണിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും രേഖയുടെ പകര്‍പ്പ്
4 എംപ്ലോയ്മെന്‍റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ പകര്‍പ്പ്
5 വികലാംഗ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ബാധകമായവര്‍ക്ക് മാത്രം)
6 ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ പകര്‍പ്പ്
7 ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ പകര്‍പ്പ്