ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവാ പെന്‍ഷന്‍

ക്രമ നം ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍
1 അപേക്ഷ
2 വിധവയാണെങ്കില്‍ ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ, വിവാഹ മോചിതയാണെങ്കില്‍ വിവാഹ മോചനം നേടിയ രേഖയോ, വില്ലോജോഫീസറില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ ഹാജരാക്കണം
3 സ്ഥിര താമസം തെളിയിക്കുന്ന റേഷന്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ അല്ലെങ്കില്‍ മേല്‍ വിലാസം കാണിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും രേഖയുടെ പകര്‍പ്പ്
4 വരുമാനം തെളിയിക്കുന്നതിന് വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
5 എല്ലാ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷകരും താന്‍ ആദായ നികുതി ദായകനല്ല, സര്‍വ്വീസ് പെന്‍ഷണര്‍ അല്ല, തനിക്കും കുടുംബത്തിനും 2 ഏക്കറില്‍ അധികം ഭൂമിയില്ല എന്നുള്ള സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന (എസ്.റ്റി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് ബാധകമല്ല)
6 ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ പകര്‍പ്പ്