2020-തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംയോജിപ്പിച്ച അന്തിമവോട്ടര്‍ പട്ടിക കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.images

ക്വട്ടേഷന്‍

cfltc

logo

www.keralabattlescovid.in

covid12

covidHelpline Numbers

കോവിഡ്-19

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി  ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

notice-format-1-dt-11032020-1

disaster-management1

പൊതുതെര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - കരട് വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

new
images
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക 20.01.2020 തീയതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കരട് വോട്ടർപട്ടിക സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷകളും ആക്ഷേപങ്ങളും ജനുവരി 20 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 14 വരെ ഇലക്ടറൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാർക്ക് സമർപ്പിക്കാം. .2020 ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിനു മുമ്പോ 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞവർക്ക് വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരു ചേർക്കാം. വോട്ടർപട്ടികയിലെ ഉൾക്കുറിപ്പുകളിൽ തിരുത്തലുകൾ, സ്ഥാനമാറ്റം എന്നിവ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അവസരം ലഭിക്കും. പുതിയതായി പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും (ഫാറം 4) തിരുത്തുന്നതിനും (ഫാറം 6) പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ/വാർഡ് മാറ്റത്തിനും (ഫാറം 7) ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. പേര് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഫാറം അഞ്ചിൽ നേരിട്ടോ തപാലിലൂടെയോ സമർപ്പിക്കാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ www.lsgelection.kerala.gov.in ലാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

uea

pension-news

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

newwകാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട് —2018-2019