ആസ്തിരജിസ്റ്റര്‍

Land

Buildings

Roads

Culverts-Bridges

Irrigation

Movable Assets

Elected Members

Ward Member Party
AJANUR KUNHIRAMAN V CMPCC(CPJ)
AMBALATHUKARA YAMUNA RAGHAVAN CPI
CHITHARI KARUNAKARAN KUNNATH CPI
KARIPPODY AISHABI CPI(M)
MADIKAI KUNHAMBU M CPI(M)
PAKKAM BHANUMATHI K CPI(M)
PALAKKUNNU ANVAR MANGAD INC
PALLIKKARE ASURABI RASHEED IUML
PANAYAL GOWRI M CPI(M)
PERIYE USHA P INC
PULLUR NERAYANAN P CPI(M)
UDMA INDIRA BALAN CPI(M)
VELLIKOTH SAINABA CPI(M)