ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018/19

beneficiary-list1

കങ്ങഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കേരളോത്സവം 2017

കേരളോത്സവം 2017

ലൈഫ് - അപ്പീലില്‍ പരിഗണിച്ച ഭവനരഹിതരുടേയും ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടേയും സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭവനരഹിതരുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ആശ്രയപദ്ധതി - രണ്ടാംഘട്ട ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ആശ്രയ രണ്ടാംഘട്ട ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി -   കങ്ങഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് സാധ്യതാ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭവന രഹിതരുടെ കരട് സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ കരട് സാധ്യതാ പട്ടിക

കങ്ങഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - സേവനങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുളള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രേഖകള്‍ സംബന്ധിച്ച ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷ

വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

ജനന രജിസ്ട്രേഷന്‍ , ജനന രജിസ്ട്രേഷന്‍ 1 , ജനന രജിസ്ട്രേഷന്‍ 2 , ജനന രജിസ്ട്രേഷന്‍ തിരുത്ത്

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്

കെട്ടിട നികുതി ഒഴിവാക്കല്‍ അപേക്ഷ - ex-service

വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍

പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷ , പെര്‍മിറ്റ് - extension/ renewal

കെട്ടിട നമ്പര്‍ - അപേക്ഷ

തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം - അപേക്ഷ

കെട്ടിട ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷ

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015