കങ്ങഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ പട്ടിക

community-kitchen

ABC മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി കമ്മറ്റി

ബഹു. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 23/08/2016 -ലെ സി6–27706/16 -നം സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം 2001- ലെ Animal Birth Control (Dogs) ചട്ടങ്ങള്‍ ചട്ടം -4 അനുശാസിക്കും പ്രകാരമുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല എ.ബി.സി മോണിട്ടറിംഗ് സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തീരുമാനിക്കുകയും ആയതിന്റെ ചെയര്‍മാനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനേയും, കണ്‍വീനറായി വെറ്റിനറി സര്‍ജ്ജനേയും, കമ്മറ്റിം മെമ്പര്‍ മാരായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, സി.ഡി.എസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ , മൃഗസ്നേഹികളുടെ പ്രതിനിധികളായി മുരളീധരന്‍ നായര്‍ , അനീഷ് രവീന്ദ്രന്‍ എന്നിവരേയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്


ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019/20

beneficiary-list-2019-20-final

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018/19

beneficiary-list1

കങ്ങഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കേരളോത്സവം 2017

കേരളോത്സവം 2017

ലൈഫ് - അപ്പീലില്‍ പരിഗണിച്ച ഭവനരഹിതരുടേയും ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടേയും സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭവനരഹിതരുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ആശ്രയപദ്ധതി - രണ്ടാംഘട്ട ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ആശ്രയ രണ്ടാംഘട്ട ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി -   കങ്ങഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് സാധ്യതാ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭവന രഹിതരുടെ കരട് സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ കരട് സാധ്യതാ പട്ടിക

കങ്ങഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - സേവനങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുളള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രേഖകള്‍ സംബന്ധിച്ച ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷ

വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

ജനന രജിസ്ട്രേഷന്‍ , ജനന രജിസ്ട്രേഷന്‍ 1 , ജനന രജിസ്ട്രേഷന്‍ 2 , ജനന രജിസ്ട്രേഷന്‍ തിരുത്ത്

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്

കെട്ടിട നികുതി ഒഴിവാക്കല്‍ അപേക്ഷ - ex-service

വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍

പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷ , പെര്‍മിറ്റ് - extension/ renewal

കെട്ടിട നമ്പര്‍ - അപേക്ഷ

തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം - അപേക്ഷ

കെട്ടിട ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷ