അറിയിപ്പ്

അറിയിപ്പ്
കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്രണ്ടോഫീസ് സംവീധാനം താല്‍കാലികമായി (31/03/2020 വരെ) ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ബജറ്റ് 2020-2021

1.gender-performance

2. amount

3. budget-note-vice-president

4. president-words

5.budget-final-for-print-2020-21

വിദേശത്ത് തൊഴില്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ധനസഹായം പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

1. സന്ദീപ് കെ എ

കോലാരി ഹൌസ്

മറ്റം പി ഒ

ആളൂര്‍ 680602

2. സുമേഷ് ഇ എസ്

ഇരിപ്പശ്ശേരി ഹൌസ്

കണ്ടാണശ്ശേരി , ആളൂര്‍ 680102

കരട് വോട്ടർ പട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 1 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 1 ബൂത്ത് 2
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 2 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 2 ബൂത്ത് 2
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 3 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 3 ബൂത്ത് 2
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 4 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 4 ബൂത്ത് 2
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 5 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 5 ബൂത്ത് 2
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 6 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 7 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 7 ബൂത്ത് 2
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 8 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 8 ബൂത്ത് 2
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 9 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 10 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 10 ബൂത്ത് 2
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 11 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 11 ബൂത്ത് 2
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 12 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 12 ബൂത്ത് 2
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 13 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 13 ബൂത്ത് 2
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 14 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 14 ബൂത്ത് 2
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 15 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 15 ബൂത്ത് 2
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 16 ബൂത്ത് 1
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വാർഡ് 16 ബൂത്ത് 2

ആശ്രയ ഗുുണഭോക്തൃപട്ടിക 2019-20

കണ്ടാണശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  - ആശ്രയ ഗുുണഭോക്തൃപട്ടിക  2019-20

2019-20 വര്‍ഷത്തെ വാസയോഗ്യമായ വീടുകള്‍ വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (ആശ്രയ) പദ്ധതിയുടെ ലിസ്റ്റ്
പട്ടിക കാണുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

AFS 2019-20

1-i-e
2-ie-sc
3r-p
4-rp-sc
4-rp-sc1
5-balance-sheet
6-bal-sh-schedule
7-balance-sheet-b1
8-trialbalance
9cashflow

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-20
ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-20- 2
ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-20-3

ചില്‍ഡ്രന്‍സ് പാര്‍ക്ക് ഉദ്ഘാടനം

അരിയന്നൂര്‍ നവീകരിച്ച ചില്‍ഡ്രന്‍സ് പാര്‍ക്ക് ഉദ്ഘാടനം

ബഡ്ജറ്റ് 2019-2020

page 1
page 2
page 4

കേന്ദ്ര മോണിട്ടറിംഗ് സമിതിയുടെ -സന്ദര്‍ശനം

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒന്നായ കണ്ടാണശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ച മോണിറ്ററിങ് സമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ വിലയിരുത്തൽ നിർവഹിക്കുന്നു

Older Entries »