ലൈഫ് പട്ടിക

ലൈഫ് പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 18-19

ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 18-19

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ - അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ - അന്തിമ പട്ടിക

സാന്ത്വന പരിചരണ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

സാന്ത്വന പരിചരണ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന പട്ടിക

അന്ത്യോദയ അന്നയോജന പട്ടിക

മുന്‍ഗണന പട്ടിക

മുന്‍ഗണന പട്ടിക

ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർ

ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവർ

അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 1.1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 1.2

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 2.1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 2.2

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 3.1
പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 3.2

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 4.1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 4.2

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 5.1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 5.2

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 6.1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 7.1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 7.2

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 8.1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 8.2

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 9.1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 10.1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 10.2
പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 11.1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 11.2

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 12.1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 12.2

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 13.1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 13.2

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 14.1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 14.2

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 15.1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 15.2

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 16.1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 16.2

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

ഭക്ഷ്യഉപദേശക സമിതി

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയര്‍മാനും താലൂക്ക് സപ്ളൈ ഓഫീസര്‍ കണ്‍വീനറുമായി  പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ ഭക്ഷ്യ ഉപദേശക വിജിലന്‍സ് സമിതികള്‍ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവായി. വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍, അസംബ്ളിയില്‍ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയകക്ഷി  പ്രതിനിധികള്‍, റേഷനിങ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, ലീഗല്‍ മെട്രോളജി, റവന്യൂ, ആരോഗ്യം, പഞ്ചായത്ത്, പൊലീസ് എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ പ്രതിനിധികള്‍ സമിതി അംഗങ്ങളാണ്.രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ സമിതി യോഗം ചേര്‍ന്ന് റേഷന്‍വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

Older Entries »