2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

♦ മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതികള്‍ → View

Continue Reading »

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

> എസ്.സി /എസ്.റ്റി

 • വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങി നല്കല്‍ >> Download

 • വീടും വസ്തുവും ഇല്ലാത്തവര്‍ >> Download

 • ഗര്‍ഹിക കുടിവെളള കണക്ഷന്‍ >> Download

പൌരവകാശ രേഖ 2017

Click Here to DOWNLOAD

13-മത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി, വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18 ആസൂത്രണ സമിതി, വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും

തീരുമനം

 • പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി   >>>DOWNLOAD
 • പൊതുഭരണവും ധനകാര്യവും  >>>DOWNLOAD
 • കൃഷിയും അനുബന്ധ രേഖയും  >>>DOWNLOAD
 • ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം  >>>DOWNLOAD
 • പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം >>>DOWNLOAD
 • സാമൂഹ്യനീതി  >>>DOWNLOAD
 • പൊതുമരാമത്ത്   >>> DOWNLOAD
 • പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസനം >>> DOWNLOAD
 • വിദ്യാഭ്യാസം,കല,സംസ്ക്കാരം,യുവജനക്ഷേമം >>>DOWNLOAD
 • വനിതാ വികസനം   >>>DOWNLOAD
 • മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും >>>DOWNLOAD
 • കുടിവെളളം ശുചിത്വം     >>>DOWNLOAD
 • ആരോഗ്യം  >>>DOWNLOAD

2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

folderview?id=0B4eJ0AhePHUzfmJkWFkwYnFabmI3enlUOWsxR2FLbTZxamY3ajd3MEROZm5HdTNuMXN2cXc&usp=sharing

കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകളും സെക്ഷനുകളും

IïñqÀ {Kma]©mb¯v

]cmaÀiw : 1.k.D (Fw.Fkv) \w. 218/13/Xkz`h XobXn. 10/06/2013

2.Hm^okv D¯chv \w. 12/2013 XobXn 25.04.2013

]©mb¯v hIp¸nse ¢mÀ¡v/ko\nbÀ ¢mÀ¡v XkvXnIIÄ 1:1 A\p]mX¯nð ]p\:{IaoIcn¨Xnsâ ^eambn IïñqÀ {Kma]©mb¯v B^oknð \nehnepÅ Hcp ¢mÀ¡v XkvXnI CñmXmhpIbpw ]Icw Hcp ko\nbÀ ¢mÀ¡v XkvXnI krjvSn¡pIbpw sNbvXn«pÅXmWv. 3 ko\nbÀ ¢mÀ¡v XkvXnIIfntebpw HgnhpIÄ \nI¯pIbpw sNbvXncn¡p¶ kmlNcy¯nð Hm^okv tPmenIÄ ]p\À \nÀ®bn¨v \ðIp¶Xv BhiyamsW¶p ImWp¶Xn\mð Xmsg ]dbpw {]Imcw Hm^okv tPmenIÄ ]p\Àhn`Pn¨pw, NpaXeIÄ ]p\À\nÀ®bn¨pw \ðIn CXn\mð D¯chmIp¶p.

1. AknÌâv sk{I«dn :þ \nehnepÅ kÀ¡mÀ D¯chv {]ImcapÅ tPmenIÄ \nÀÆln¡pI. slUv ¢mÀ¡nsâ Akm¶n²y¯nð {^ïv Hm^okv kq¸ÀsshkdpsS A[nI NpaXe \nÀÆln¡pI, ]cmaÀiw 2 D¯chnð ]dªn«pÅ kÀ«n^n¡äpIÄ \ðIpI. (BbXv Hgn¨pÅ ]cmaÀiw 2 D¯chnse aäv tPmenIfnð \n¶pw Hgnhm¡nbncn¡p¶p.)

2. slUv ¢mÀ¡v :þ Hm^okv kq¸Àsshkdnð \n£n]vXambn«pÅ taðt\m« tPmenIÄ \nÀÆln¡pI, {^ïv Hm^okv kq¸Àsshkdmbn tPmen \nÀÆln¡pI, dh\yq hchpIÄ ]ncns¨Sp¡p¶Xn\v Bhiyamb taðt\m« tPmenIÄ \nÀÆln¡pI.

3. AC (A¡uïâv):þ Xt±i kzbw `cW hIp¸nsâ \nehnepÅ D¯chp {]Imcw ]©mb¯nsâ A¡uïânð \n£n]vXambn«pÅ tPmenIÄ \nÀÆln¡pI. tem¡ð ^ïv, A¡uïâv P\dð, s]Àt^mÀa³kv F¶o HmUnäv A[nImcnIfpsS dnt¸mÀ«pIfntòð bYmkabw \S]Sn kzoIcn¡pI, HmUnäv dn¡hdn XpIIÄ ]nSn¡p¶Xn\pw HmUnäv XSʧfpw \ncmIcW§fpw Hgnhm¡p¶Xn\pw Bhiyamb \S]Sn kzoIcn¡pI, _nñpIÄ ]cntim[n¨v \nbam\pkrXw BsW¶v t_m²ys¸«v Hm^okv Ipdn¸pIfntað taðIpdn¸v tcJs¸Sp¯n sk{I«dn¡v kaÀ¸nt¡ïXpw sk{I«dn ]mÊm¡p¶ _nñpIÄ¡v am{Xw sNehv sNt¿ïXpamWv. sN¡v, Atem«psaâpIÄ XpS§nbh _Ôs¸« slUnð \n¶p Xs¶bmtWm sNehv sN¿p¶Xv F¶v Dd¸p hcpt¯ïXpw, hu¨À ^bepIÄ IrXyambn kq£nt¡ïXpamWv. GsX¦nepw sNehv hu¨dpIÄ \jvSs¸Sm³ CSbmbmð BbXnsâ ]qÀ® D¯chmZnXzw A¡uïnânð \n£n]vXambncn¡pw. hchv sNehv kw_Ôn¨ Fñm cPnkädpIfpw Iymjv _p¡pw AXmXv Znhkw t¢mkv sNbvXv {]mamWoIcW¯n\mbn sk{I«dn¡v kaÀ¸nt¡ïXmWv. [\Imcy ÌmânwKv I½nän an\nSvkv, _UvPäv, F.F^v.Fkv F¶nh X¿mdmt¡ïXmWv.

4. A1 sk£³ (ko\nbÀ ¢mÀ¡v):þ hmÀjnI ]²Xn cq]oIcWw, \nÀÆlWw kw_Ôn¨ apgph³ tPmenIfpw ssIImcyw sN¿pI, hnhchmImi \nba{]ImcapÅ At]£IÄ ssIImcyw sN¿pI, hnIk\Imcy ÌmânwKv I½nänbpsS an\nSvkv tcJs¸Sp¯pI, IïnPâv _nñpIÄ X¿mdm¡pIbpw cPnÌdpIÄ kq£n¡pIbpw sN¿pI, kpXmcy tIcfw ]cmXnIÄ, Bim³ {Kmâv F¶nh ssIImcyw sN¿pI Xn¦fmgvN Znhkw {^ïv Hm^okv AknÌâmbn {]hÀ¯n¡pI.

5. A2 sk£³( ko\nbÀ ¢mÀ¡v):þ sI«nS \nÀ½mW s]Àanäv, sI«nS§Ä¡v \¼À A\phZn¡ð, Poh\¡mcyw, sa¼ÀamcpsS HmWtddnbw, lmPÀ _¯, F¶o hnjb§Ä kw_Ôn¨ Imcy§Ä ssIImcyw sN¿ð. apJya{´nbpsS s]mXpP\k¼À¡ ]cn]mSn kw_Ôn¨ ^bepIÄ ssIImcyw sN¿pI, sI«nS \nIpXn UnamâpIÄ X¿mdm¡pI, sNmÆmgvN Znhkw {^ïv Hm^okv AknÌâmbn {]hÀ¯n¡pI.

6. A3 sk£³( ko\nbÀ ¢mÀ¡v):þ sXmgnð \nIpXn, teew, Un&H, hyhlmc§Ä, IpSpw_{io, A£b ,km£cX, HutZymKnI `mj, Fw.Pn.F³.BÀ.C.Pn.Fkv, Ce£³, ImjyÀ tPmen, Pm{KXmkanXn kw_Ôn¨ hnjbw XpS§nbh \nÀÆln¡pI, BtcmKyþhnZym`ymk ÌmânwKv I½nän an\nSvkv tcJs¸Sp¯ð, Iymjv sNkvddnsâ Hcp Xmt¡mð kq£n¡pI. tU_p¡v ]cntim[n¨v If£³ XpI IrXyambn AShm¡pI, _p[\mgvN Znhkw {^ïv Hm^okv AknÌâmbn {]hÀ¯n¡pI.

7. A4 sk£³ (do Unt¹mbvsaâv þ ko\nbÀ ¢mÀ¡v):þ hnhn[ t£a s]³j\pIÄ, IÀjI sXmgnemfn s]³j³, sXmgnð clnX thX\w, t£aImcy ÌmânwKv I½nänbpsS an\nSvkv X¿mdm¡pI.

8. A5 sk£³ (¢mÀ¡v) P\\w, acWw F¶o hnjb§Ä kw_Ôn¨ apgph³ tPmenIfpw \nÀÆln¡pI, 1 apXð 4 hsc hmÀUpIfnse \nIpXn ]ncnhv, At\zjW§Ä F¶nh \nÀÆln¡pI. Sn hmÀUpIfnse ]cmXnIfntað tað \S]Sn kzoIcn¡pI. NpaXebpÅ hmÀUpIfnse sI«nS§fpsS DSaØmhImiw amäp¶Xv kw_Ôn¨ ^bepIÄ ssIImcyw sN¿pI, Sn hmÀUpIfnse DSaØmhImi/ØncXmak km£y]{X§Ä X¿mdm¡pI, hymgmgvN Znhkw {^ïv Hm^okv AknÌâmbn {]hÀ¯n¡pI.

9. A6 sk£³ (¢mÀ¡v) s]mXp hnhml§Ä, lnµp hnhml§Ä, eoKð kÀÆokv AtXmdnän tIkpIÄ, s^bÀ tIm¸n sUkv]m¨v, Ìm¼v A¡uïv,]ucmhImi tcJ F¶o hnjb§Ä kw_Ôn¨ apgph³ tPmenIfpw \nÀÆln¡pI. 5 apXð 8 hsc hmÀUpIfnse \nIpXn ]ncnhv, At\zjW§Ä F¶nh \nÀÆln¡pI. Sn hmÀUpIfnse ]cmXnIfntað tað\S]Sn kzoIcn¡pI. NpaXebpÅ hmÀUpIfnse sI«nS§fpsS DSaØmhImiw amäp¶Xv kw_Ôn¨ ^bepIÄ ssIImcyw sN¿pI, Sn hmÀUpIfnse DSaØmhImi/ØncXmak km£y]{X§Ä X¿mdm¡pI, shÅnbmgvN Znhkw {^ïv Hm^okv AknÌâmbn {]hÀ¯n¡pI.

10. A7 sk£³ (¢mÀ¡v) 9 apXð 15 hsc hmÀUpIfnse \nIpXn ]ncnhv, At\zjW§Ä F¶nh \nÀÆln¡pI. Sn hmÀUpIfnse ]cmXnIfntað tað\S]Sn kzoIcn¡pI. ipNnXzw, tIctfmÕhw, F¶nh ssIImcyw sN¿pI. NpaXebpÅ hmÀUpIfnse sI«nS§fpsS DSaØmhImiw amäp¶Xv kw_Ôn¨ ^bepIÄ ssIImcyw sN¿pI, Sn hmÀUpIfnse DSaØmhImi/ØncXmak km£y]{X§Ä X¿mdm¡pI, i\nbmgvN Znhkw {^ïv Hm^okv AknÌâmbn {]hÀ¯n¡pI.

11. Hm^okv Aä³Uâv :þ Hm^okv 9.30 \v ap¼mbn Xpd¡pIbpw bYmkabw AS¡pIbpw sN¿pI, Hm^okv ]Ww Fñm Znhkhpw Pm klIcW _m¦v, ImbwIpfw imJb HSp¡ð hcp¯pI, Hm^okv Aä³Uânð \n£n]vXamb aäp tPmenIÄ \nÀÆln¡pI.

12. ]mÀSvþssSw kzo¸À :þ Hm^okv Xpd¶bpS³ Hm^okv {]hÀ¯\w Bcw`n¡p¶Xn\p ap¼mbn Hm^okpw, ]cnkchpw ipNnbm¡pI, ]mÀSvþssSw kzo¸dnð \n£n]vXambn«pÅ aäp tPmenIÄ \nÀÆln¡pI, Hm^okv Aäââv Cñm¯ kab§fnð Sn tPmen sN¿pI.

13. sSIv\n¡ð AknÌâv :-þ Fñm Znhkhpw sabnepIÄ ]cntim[n¡pIbpw {]nâv FSp¯v slUv ¢mÀ¡n\v kaÀ¸n¡pIbpw sN¿pI. sF.sI.Fw sâ \nÀt±i {]ImcapÅ tPmenIÄ \nÀÆln¡pI, I¼yq«dpIfpsS kmt¦XnIamb ]nghpIÄ _Ôs¸«hcpsS {i²b s]Sp¯pI. lmÀUv shbÀ cPnÌÀ IrXyambn kq£n¡pI. sk{I«dn, AknÌâv sk{I«dn, slUv ¢mÀ¡v XpS§nbhcpsS \nÀt±i{]ImcapÅ aäv tPmenIÄ \nÀÆln¡pI.

{^ïv Hm^okv AknÌâpamÀ Fñm Znhkhpw cmhnse 9.30 \v Xs¶ {^ïv Hm^okv {]hÀ¯n¸nt¡ïXpw, IrXyw 4.50 \vv {^ïv Hm^okv {]hÀ¯\w Ahkm\n¸nt¡ïXpamWv. X]mepIÄ _Ôs¸« sk£\pIÄ¡v At¶ Znhkw hnXcWw sNt¿ïXmWv. 5 aWn¡v ap¼mbn sXm«Sp¯ Znhks¯ {^ïv Hm^okv AknÌân\v Uyq«n ssIamtdïXpw BbXv Uyq«n cPnÌdnð tcJs¸Sp¯n H¸v sht¡ïXpamWv. X]mepIÄ ]qÀ®ambn sk£\pIÄ¡v ssIamtdïp¶ NpaXe _Ôs¸« {^ïv Hm^okv AknÌânð \n£n]vXamWv. {^ïv Hm^okv kq¸ÀsshkÀ Sn tPmenIÄ¡v hogvN IqSmsX taðt\m«w hlnt¡ïXmWv. ¢mÀ¡pamÀ \nÀ_Ôambpw X³]XnthSp cPnÌÀ kq£nt¡ïXpw {]Xnamk ]cntim[\¡mbn Fñm amkhpw 5þmw XobXn¡v ap¼mbn kaÀ¸nt¡ïXpamWv. sk{I«dn, AknÌâv sk{I«dn F¶nhÀ¡v kaÀ¸n¡p¶ ^bepIÄ slUv¢mÀ¡v hgn am{Xw kaÀ¸nt¡ïXmWv.

{Ia \¼À 1 apXð 13 hscbpÅ tPmenIÄ Xmsg ]dbp¶hsc NpaXes¸Sp¯n D¯chmIp¶p. Cu D¯chv DS\Sn {]m_ey¯nð hcp¶XmWv. ]cmaÀiw 2 D¯chv {Ia\¼À 1 ð ]dbpw{]Imcw t`ZKXn sNbvXncn¡p¶p.

1. tacn s^ÀWmïkv, AknÌâv sk{I«dn

2. _n. \hmkv, slUv ¢mÀ¡v

3. an\n {io[À. BÀ, A¡uïâv (AC)

4. AizXn AtimIv þ ko\nbÀ ¢mÀ¡v (A1)

5. {ioP. hn þ ko\nbÀ ¢mÀ¡v(A2)

6. kplm\. Fkv þ ko\nbÀ ¢mÀ¡v(A3)

7. jo_. ]n, do Unt¹mbvsaâv þ ko\nbÀ ¢mÀ¡v (A4)

8. {]aof. BÀ þ ¢mÀ¡v (A5)

9. kðam³. ssh þ ¢mÀ¡v (A6)

10. {]`ojv taml³, ¢mÀ¡v (A7)

11. A\nð Zmkv, Hm^okv Aä³Uâv

12. kn. N{µaXn ]n.Sn.Fkv.

13. A`nPn¯v.F, sSIv\n¡ð AknÌâv

പഞ്ചായത്ത്‌ ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റാനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള ആധികാരിക നിയമങ്ങളും ഉത്തരവുകളും

IïñqÀ {Kma]©mb¯v

]©mb¯v DZymKØcpsS NpaXeIÄ \ndthäm\mbn cq]w \Inbn«pÅ

am\ZÞ§Ä kw_Ôn¨ hniZmwi§Ä

1.tIcf ]©mb¯v cmPv \nbaw 1994, hIp¸v 184

2.1998 tIcf ]©mb¯v cmPv(dn¡mÀUpIfpsS kq£n¸pw ]IÀ¸v \ðIepw)N«§Ä N«w 3

3.1997 tIcf ]©mb¯v cmPv(]cntim[\m coXnbpw BUnäv kwhn[m\hpw)N«§Ä N«w 12,22

4.]©mb¯v UbdIvSdpsS 18.01.2007 XobXnbnse F¨v1þ3880/06 \¼À kÀ¡peÀ

5.tIcf kÀÆokv N«§Ä

6.tIcf tÌäv & kt_mUnt\äv kÀÆokv N«§Ä

7.hIp¸v Xe ta[mhnIfpsS hnhn[ D¯chpIÄ

8.IïñqÀ {Kma]©mb¯v I½änbpsS Xocpam\§Ä

9.tkh\mhImi \nbaw 2012

IïñqÀ {Kma]©mb¯v

]©mb¯v DZymKØcpsS NpaXeIÄ \ndthäm\mbn cq]w \Inbn«pÅ

am\ZÞ§Ä kw_Ôn¨ hniZmwi§Ä

1.tIcf ]©mb¯v cmPv \nbaw 1994, hIp¸v 184

2.1998 tIcf ]©mb¯v cmPv(dn¡mÀUpIfpsS kq£n¸pw ]IÀ¸v \ðIepw)N«§Ä N«w 3

3.1997 tIcf ]©mb¯v cmPv(]cntim[\m coXnbpw BUnäv kwhn[m\hpw)N«§Ä N«w 12,22

4.]©mb¯v UbdIvSdpsS 18.01.2007 XobXnbnse F¨v1þ3880/06 \¼À kÀ¡peÀ

5.tIcf kÀÆokv N«§Ä

6.tIcf tÌäv & kt_mUnt\äv kÀÆokv N«§Ä

7.hIp¸v Xe ta[mhnIfpsS hnhn[ D¯chpIÄ

8.IïñqÀ {Kma]©mb¯v I½änbpsS Xocpam\§Ä

9.tkh\mhImi \nbaw 2012

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പെന്‍ഷന്‍ പ്രഖ്യാപനം

കണ്ടല്ല‍ൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ പെന്‍ഷന്‍ പ്രഖ്യാപനവും , ജനന-മരണ- വിവാഹ രജിസ് ട്രേഷന്‍ പ്രഖ്യാപനവും 02/12/2013 ഉച്ചയ്ക്ക്  പ്രസിഡന്റ് ആര്‍. ബിന്ദു നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

2013-12-02-017gh1

കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2013-14 വര്‍ഷം ഡി ആന്‍ഡ് ഒ ലൈസന്‍സികളുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍


IïñqÀ {Kma]©mb¯nð 2013þ14 hÀjw A\paXn ]{Xw \ðInb Un&H

ssek³knIfpsS t]cv hnhcw 30.11.2013 hsc.Older Entries »