ഡാറ്റാബാങ്ക്

തിരുത്തല്‍ വിജ്ഞാപനം >> Click here to Download

Audit Report

Audit Report  2017-18    >>click here to view<<

Adut Report  2018-19     >>click here to view<<

Annual Report

AFS 2017-18   >>Click to download<<

AFS 2018-19   >>Click to download<<

കോവിഡ് -19 - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ (സാമൂഹ്യ അടുക്കള)

 • ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ വരവ് വിവരം        → Click to view
 • സംഭാവന വിവരം                               → Click to view
 • വോളണ്ടിയേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്                            → Click to view

കുടുംബശ്രീ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് >>>> Click to Show

2020 - കരട് വോട്ടര്‍ ലിസ്റ്റ്

കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

 • തെങ്ങിന് കീടരോഗനിയന്ത്രണ പദ്ധതി Click here to show

 • മഞ്ഞള്‍കൃഷി വികസനം (വനിത) Click here to show

 • ചെടിച്ചട്ടിയില്‍ പച്ചക്കറികൃഷി  (വനിത) Click here to show

 • കിച്ചണ്‍ ബിന്‍ Click here to show

 • കന്നുകൂട്ടി പരിപാലനം Click here to show

 • വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം (ജനറല്‍) Click here to show

പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗം

മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

 • ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സഹായഉപകരണം Click here to show

 • പട്ടികജാതി വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മെറിറ്റോറിയസ്സ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് Click here to show

 • വിദേശത്ത് പോകുന്നവര്‍ക്ക് തൊഴില്‍സഹായം Click here to show

 • ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് മോട്ടോറൈസിഡ് വീല്‍ചെയര്‍ Click here to show

 • പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്തികള്‍ക്ക് പഠനമുറി Click here to show

  2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

  ♦ മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതികള്‍ → View

  Continue Reading »

  ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

  > എസ്.സി /എസ്.റ്റി

  • വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങി നല്കല്‍ >> Download

  • വീടും വസ്തുവും ഇല്ലാത്തവര്‍ >> Download

  • ഗര്‍ഹിക കുടിവെളള കണക്ഷന്‍ >> Download

  പൌരവകാശ രേഖ 2017

  Click Here to DOWNLOAD

  Older Entries »