പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ഇടുക്കി
ബ്ലോക്ക്

:

കട്ടപ്പന
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

64.65ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

16

ജനസംഖ്യ

:

21023
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

10619
സ്ത്രീകള്‍

:

10404
ജനസാന്ദ്രത

:

325
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

980
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

94
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

89
Source : Census data 2001