ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് -2018-19

gunabhokrthu-list 2018-19

കാണക്കാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ക്വട്ടേഷനുകള്‍ / റീ ക്വട്ടേഷനുകള്‍

quations

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

img_20171214_0001

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

img_20171212_0002

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

img_20171201_0002

ലേല നോട്ടീസ്

img_20171116_0001

ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ അപ്പീല്‍ 1 , ഭവനരഹിതര്‍

സങ്കേതം ജിലാ തല പരിശീലനം

img-20170727-wa0019

ബെര്‍ത്ത് -ഡെത്ത് - മാര്യേജ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്രിന്‍റിംഗ്

Download Birth/Death , Marriage Certificates Online:

Now Without wasting time,you can print out the death /birth certificates easily by online method through the official website of kerala government(http://cr.lsgkerala.gov.in/).Those who want to view their death or birth , Marriage certificates are informed to follow the given below steps.

1.Go to the website address by searching ”http://cr. lsgkerala.gov.in ”

2.After entering to the new web page,there you can see four options (certificate search,Quick Certificate search,online form submission and state registration clock.

3.Select certificate Search to view you death or birth certificates.

4.Now enter your district,Local body type and Local body.

5.Now select either Birth registration or Death Registration and select the year of birth or death.

6.Fill the blanks such Date of birth,Gender,Mothers name and word verification code to view the certificate.(* Symbol seems fields Mandatory )

7.Print out the certificate for the future use.

കാണക്കാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുതിയ ഓഫീസ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടന ഫോട്ടോസ്

img_20170705_155151img_20170705_155149img_20170705_152543