കാണക്കാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

കാണക്കാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്കാണക്കാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഇന്‍റര്‍‌വ്യൂ പരസ്യം

img_20200212_0001

എബിസി പ്രോഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് തല കമ്മറ്റി

img_20200123_00031img_20200123_00053img_20200123_00052img_20200123_0003img_20200123_0005

പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ 2020- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

“ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്”

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

kanakkari-4(ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20)

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് -2018-19

gunabhokrthu-list 2018-19

കാണക്കാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ക്വട്ടേഷനുകള്‍ / റീ ക്വട്ടേഷനുകള്‍

quations

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

img_20171214_0001

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

img_20171212_0002

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

img_20171201_0002