പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തിരുവനന്തപുരം
ബ്ളോക്ക്     

:

നേമം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

17.23 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21

 
ജനസംഖ്യ

:

31579
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

15722
സ്ത്രീകള്‍

:

15857
ജനസാന്ദ്രത

:

1833
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1009
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90.93
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93.91
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

88
Source : Census data 2001